Adatkezelési uszoda letölthető pdf

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT CÉLJA:

A BLABO Vegyszer Kft.  (székhely: 1221 Budapest, Városház tér 5. adószám: 22745352-2-43, a továbbiakban Társaság, Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, mely az alábbi webáruház adatkezelését szabályozza: https://uszodaesmedence.hu/

A webáruház adatkezelése az adatvédelmi nyilatkozatunk előírásain alapuló szabályzat. A nyilatkozatunk és egyben szabályzatunk elérhető az alábbi oldalon, letölthető PDF formátumban is https://uszodaesmedence.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelésünk megfelel a hatályos jogszabályokban és a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak. Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében jogkövető magatartást folytatunk. Társaságunk elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelőként a személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely technikailag lehetséges, elvárható és az adatok biztonságát garantálja.

Az adatvédelmi nyilatkozatunk, szabályzatunk és cookie tájékoztatónk az alábbi főbb pontokat tartalmazza:

 • bemutatjuk, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,

 • tájékoztatást adunk arról, hogy hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait,

 • elmagyarázzuk, hogy mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat az Adatkezelővel szerződéses viszonyban lévő Adatfeldolgozókkal (futárszolgálat, tárhely szolgáltató, könyvelő iroda,… )

 • bemutatjuk, hogy mik a személyes adataihoz kapcsolódó jogai és választási lehetőségei.

Ezen szabályzatunk abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön igénybe veszi webáruházunk valamelyik szolgáltatását.

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról, amennyiben szükséges, kellő időben értesítjük ügyfeleinket. A tájékoztató módosításai mindig az alábbi linken történő közzététellel lépnek hatályba. https://uszodaesmedence.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Amennyiben kérdése lenne jelen nyilatkozatunkhoz és szabályzatunkhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. (Levelezési cím: 1221 Budapest, Városház tér 5., email: blabo@blabovegyszer.hu, webáruházi Kapcsolati űrlap)

ADATKEZELŐ ADATAI:

Név: BLABO Vegyszer Kft.

Székhely: 1221 Budapest, Városház tér 5.

Üzlet: 1221 Budapest, Városház tér 5. 

Webáruház: https://uszodaesmedence.hu/

Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-941655

Adószám: 22745352-2-43 EU adószám: HU22745352

Bankszámlaszám: OTP 11722003-22479974-00000000

Ügyvezető: Szentiványi Szabolcs

Kapcsolattartás: 06 70 621 2116

Levelezési cím: 1221 Budapest, Városház tér 5.

E-mail: info@uszodaesmedence.hu

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK, TÖRVÉNYI HÁTTEREIK, DEFINÍCIÓK:

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk, és betartunk. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az ebben a pontban felsoroltakkal:

ALAPELVEINK:

Társaságunk az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatok felvételét és kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

 • minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben

 • látogatóink adatkezelésével kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:

– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy tv.);

– 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be tv.);

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.),

– 2005 évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról,

– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelemi követelményekről

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN HASZNÁLT DEFINÍCIÓK:

érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam,

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, adatvesztés, sérülés.

ADATKEZELŐ ÉS AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI:

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt társaságunk közli, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különös tekintettel a fentiekben felsorolt alapelveinkről.

Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. (*kötelező adatkezelés)

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága, megrendelés teljesítése, pl. szállítás, és könyvelési feladatok, mely a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintettek személyes hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, (lásd webáruház). Amennyiben a személyes adat kezelése szükséges, akkor a tájékoztatás megtörténhet az alábbi adatok nyilvánosságára hozatalával: az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, adatgyűjtés célja, adatkezelés időtartalma, adatkezelők személye, érintettek adatkezelésével kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése. Illetve, amennyiben van helye, akkor az adatkezelési nyilvántartási szám nyilvánossá tétel.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

* KÖTELEZŐ ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A BLABO Vegyszer Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amire a jogszabályok kötelezik.

WEBÁRUHÁZUNK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ VEVŐI ADATOK MEGNEVEZÉSE, ADATKEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA:

Az adatkezelés célja összességében: a webáruház látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a lentiekben felsorolt célokkal, jogalappal, kezelt adatok körével és annak tárolásának időtartalmával rögzíti a látogatói adatokat. Az érintettek köre minden webáruházi látogató, vendég és regisztrált ügyfél.

Személyes adataikat kizárólag a Társaságunknál arra kijelölt munkatársak kezelik – titoktartási kötelezettség terhe mellett – a szabályzatban felsorolt alapelveink alapján.

Társaságunk hírleveleket nem küld, direkt marketing tevékenységet nem folytat, telefonhívásokat nem rögzítjük!

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a webáruház rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

Társaságunk jogos érdeke

hozzájárulás,

Eker. tv. 13/A. § (3)

a látogatás dátuma, időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

IP cím

felhasználó földrajzi elhelyezkedése

a látogató IP címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül, a többi adat tekintetében egy hónap

Regisztráció a honlapon

Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása

PL. értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének, szabályzatának módosulásáról, stb.

hozzájárulás

teljes név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám,

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele

Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés, kiszállítás kezelése, panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése,vásárlóink szokásainak elemzése, vásárlóinkkal kapcsolattartás.

hozzájárulás

szerződés

GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

Eker tv. 13/A §,

Számv. tv. 169. §).

Grt. 6. § (5)

azonosítószám, teljes név, telefonszám és e-mail cím,

az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),

fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),

egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,

kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó)

számlázási név, természetes személy esetén teljes név,

az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)

számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig vagy regisztráció törléséig

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

**Ügyintézés, személyes adat módosítás, törlés

Cél: személyes adatok módosítása, törlése egyéb ügyintézés, kapcsolattartás

ügyintézés, egyéb kérdések, adat módosítás: webáruházunkban Kapcsolat menüpont alatti űrlap, vagy email, postai levél,

regisztráció törlés: saját fiókba lépéssel kezdeményezhető vagy kapcsolati űrlapon, emailen , postai úton

 • jogi kötelezettség,

 • hozzájárulás

 • Fgy tv. 1997. évi CLV. tv.

 • 2000. évi C. törvény

GDPR 16. cikk (1) bek.

Eker tv. 13/A §,

 •  
 • teljes név, e-mail cím,

 • egyéb személyes üzenet, vagy egyéb, önkéntesen megadott személyes adat (pl. levelezési cím, telefonszám)

 • általános ügyintézés esetén: 5 év

 • regisztráció és személyes adat törlési kérelem esetén törlést követően nem őrizzük meg adatait, kivéve számviteli bizonylatok (8 év)

 •  

Minőségi kifogás kezelése

Cél: kapcsolattartás, illetve észrevételre, panaszra válaszadás, kezelése. A panaszról jegyzőkönyv felvétele történik. Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

 •  
 •  
 • jogi kötelezettség,

Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése

 •  

a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésének időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja, illetve egyéb önkéntes alapon megadott személyes adat, üzenet (email cím, telefonszám, levelezési cím)

 • A panaszról, minőségi kifogásról felvett jegyzőkönyv,az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében 5 év,

 • vissza áru bizonylatok tekintetében 8 év,

a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldánya tekintetében 2 év.

 •  

***Nyereményjáték

 • Cél: a Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával

 • vásárlók elégedettségének növelése

 •  

hozzájárulás

jogi kötelezettség

a nyereményjátéktól függően:

 • teljes név

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • lakcím

 • résztvevők esetében a játék befejezéséig

 • nyertesek esetében 8 évig

Közösségi oldalak

Cél: a közösségi oldalakon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy maga a webáruház népszerűsítése (megosztás, like)

(FB profil: )

érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

Facebook/Google/Instagram oldalakon regisztrált név és nyilvános profilkép

 • adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, társaságunknál nem történik adatkezelés.

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, nyereményjátékban részt venni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének regisztrációval illetve vendég bejelentkezéssel. Sem a felhasználónév, sem az email címnél nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon.

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

**SZEMÉLYES ADATOK TÖRTLÉSE, MÓDOSÍTÁSA:

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a lentiekben felsorolt postai címünkön illetve email címünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 munkanapon belül (de legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Webáruházi regisztráció, személyes adatok törlését és személyes adat módosítását is kezdeményezheti a webáruházunk látogatója, vendége, regisztrált felhasználója a lenti elérhetőségeinken.

Törlés:

 • regisztrált felhasználó saját fiókjából is tudja indítani a „Kérem a fiókom és adataim törlését” gombbal vagy

Törlés, módosítás kezdeményezése:

 • Kapcsolati űrlap a webáruházban

 • Levelezési cím: 1221 Budapest, Városház tér 5.

 • E-mail cím: info@uszodaesmedence.hu

*** NYEREMÉNYJÁTÉK:

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

ADATFELDOLGOZÓINK:

TÁRHELY:


CWeb Hosting Kft. (továbbiakban: tárhely-szolgáltató)

Székhely: 1173 Budapest Borsó utca 12-32.
E-mail: info@cweb.hu
Adószám: 32069473-1-42, közösségi adószám: HU32069473

Telefonszám: +36-70-282-7206

Cégjegyzék szám: Cg.01-09-405273

Adatkezelő és adatfeldolgozó szerződéses viszonyban áll egymással. A tárhely-szolgáltató a webáruház elérhetővé tétele, és megfelelő működésének céljából az alábbi adatokat kezeli: minden megadott személyes adat. Az érintettek köre a weboldalt használók köre. A személyes adat kezelés a regisztráció törlésével megszűnik.

A tárhely-szolgáltató GDPR megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

FUVAROZÁS, KISZÁLLÍTÁS:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (továbbiakban: futárszolgálat, adatfeldolgozó) 
Székhely: 2351 Alsónémedi Európa u. 2.
Email: info@gls-hungary.com

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám:12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

Adatkezelő és adatfeldolgozó szerződéses viszonyban áll egymással. A futárszolgálat a csomagok kiszállításának céljából az alábbi adatokat kezeli: szállítási név, cím, telefonszám, email cím. Az érintettek köre megrendelőink közül, akik csomagkiszállítást kértek. Adatok törlése a kiszállítás/ visszaszállítás teljesítését követően történik meg.

A futárszolgálat GDPR megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

KÖNYVELÉS:

 FairConto Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: könyvelő, adatfeldolgozó)

székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

adószáma: 28991654-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-378672

Adatkezelő és adatfeldolgozó szerződéses viszonyban áll egymással. A könyvelés kizárólag a webáruházi vásárlásokkal kapcsolatosan kiállított számviteli bizonylatok könyvelését végzi. Könyvelés céljából az alábbi adatokat kezeli: számlázási adatok (név, cím, esetlegesen adószám). Az érintettek köre webáruházi vásárlóink. Adatok megőrzési ideje, igazodva a Számviteli törvény előírásához 8 év, majd azt követően törlésre kerül.

A könyvelés GDPR megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

ONLINE FIZETÉS:


Barion Payment Zrt. (továbbiakban: adatfeldolgozó)

Székhely1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.)
E-mail: support@barion.com

Cégjegyzék: 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43

Tel: +36 1 464 7099

Adatkezelő és adatfeldolgozó szerződéses viszonyban áll egymással. Adatfeldolgozó az online vásárlás lebonyolításának, a tranzakció visszaigazolásának és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring céljából az alábbi adatokat kezeli: számlázási név, cím, email cím. Az érintettek köre az online fizetési módot igénybe vevő vásárlók. A személyes adat kezelés az online fizetési tranzakció lebonyolítását követően megszűnik.

SZÁMLÁZÁS:

Billingo Technologies Zrt. (továbbiakban: számlázás)

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet.

Online számlázószoftver neve: billingo.hu /https://www.billingo.hu/

Email: hello@billingo.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-140802, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék cégbírósága

Adószám: 27926309-2-41

Közösségi adószám: HU27926309

Tel.: +36-1/500-9491

Hozzáférés a számlák adataihoz, a számlák kiállításán és tárolásán kívül nem végeznek más adatkezelési feladatot.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATKEZELÉSE :

A portál html kódja társaságunktól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. Adatkezelő és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik részünkről.

COOKIE (SÜTI) KEZELÉSE

Társaságunk a testre szabott kiszolgálás érdekében és annak céljából a felhasználók számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie egy olyan információcsomag, amit a webáruházunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy releváns, statisztikai adatokat gyűjtsön a látogatóinkról. A cookie-k NEM tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az érintett azonosítására. Ezeket a cookie-at az Ön eszköze tárol, van, amelyik a honlap bezárása után megszűnik, van, amelyik hosszabb ideig az eszközén tárolódik.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást, link ezen bekezdés végén.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Típus

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik (a működéshez szükséges biztonsági cookie)

nem igényel

2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

nyomkövető süti

igényel

személyre szabáshoz

Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

hozzájárulás visszavonásáig, regisztráció törléséig

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

…. perc

munkamenet cookie

nem igényel

   

böngésző bezárása vagy max. 2 óra

kosár cookie

nem igényel

kosárba helyezett termékeket rögzíti

 

365 nap

cookie elfogadás cookie

igényel

oldalra érkezéskor figyelmeztető alsó sávban elfogadja a cookie tárolásáráról szóló nyilatkozatot

 

365 nap

referer cookie

nem igényel

rögzíti, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezik

 

böngésző bezárásáig

ajánlott termék cookie

nem igényel

ajánlom ismerősömnek funkciónál az ajánlani kívánt termékek körét rögzíti

 

60 nap

mobil verzió, design cookie

nem igényel

érzékeli, hogy érintett milyen eszközt használ, és ha szükséges mobilon átvált teljes nézetre

 

365 nap

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itthttps://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

Cookie-k manuális kezelése, törlése:

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Internet explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

A sütit Ön is képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Google Adwords konverziókövetés használata

Társaságunk A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja és annak keretein belül igénybe veszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Ön webáruházunkat egy Google-hirdetésünk által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így Ön nem is azonosítható általuk.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Társaságunk használja a Google Analytics alkalmazást is, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az érintett által látogatott weblap használatának elemzését.

Az érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

Megbízásunkból a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja Ön a webáruházunkat, továbbá, hogy részünkre a webáruház aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a webáruház-, és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását Ön a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a webáruháznak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

Ha nem szeretné, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi webáruház használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), akkor töltse le telepítse a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

https://www.youronlinechoices.com/hu/

https://www.allaboutcookies.org/

https://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyünkön, adatfeldolgozóinknál, valamint igénybe vett informatikai szolgáltatóinknál találhatók meg.

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Társaságunk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Társaságunk a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Társaságunk a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Társaságunk az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Társaságunk és adatfeldolgozóink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Az ilyen fenyegetésektől megvédendően megteszünk minden tőlünk elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeljük annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessünk, és bizonyítékkal szolgálhassunk minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk, és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a webáruházunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be, az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintett tájékoztatást, hozzáférést kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy korlátozását, zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fentiekben feltüntetett elérhetőségein. Továbbá joga van érintettnek az adathordozáshoz, a tiltakozáshoz, a hozzájárulás visszavonásához, hatósághoz, bírósághoz forduláshoz.

Az érintett kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről, továbbá az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárítására megtett intézkedésekről, annak ellenőrzéséről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adjuk meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be hozzánk. Egyéb esetekben költségtérítést állapíthatunk meg.

Társaságunk a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Társaságunk zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Társaságunk megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Társaságunk a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a rendelkezésünkre. Amennyiben társaságunk az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közöljük az elutasítás indokait.

Társaságunka helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Adatvédelmi incidens: Társaságunk az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából belső nyilvántartást vezet, ami tartalmazza az érintett személyes adatok körét, számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait a megtett intézkedéseket, valamint jogszabály által meghatározott egyéb adatokat.

Az adatvédelmi incidenst társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük a a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 2. szakasz 33-34.cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Jogorvoslat: az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, – kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban ilyen esetben (törvény által elrendelt adatkezelés) nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben azonban Társaságunk megtagadja a kérés teljesítését, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben érintett döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén is az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu vagy https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Bírósági jogérvényesítés:

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel-e, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kártérítés:

Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.

Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (újPtk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben Társaságunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Társaságunk azonban mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem térítjük meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • Kapcsolati űrlap a webáruházban

 • Levelezési cím: 1221 Budapest, Városház tér 5.

 • E-mail cím: info@uszodaesmedence.hu

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele webáruházunk https://uszodaesmedence.hu/informaciok/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalán történik.

Budapest, 2020. 05.15.